Komunikat Departamenu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydrukuWersja PDFWersja PDF

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż wkrótce upłyną terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie tj.:

-do dnia 31 marca 2016 r. podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do wniesienia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, pobór wód, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów oraz za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, a także do złożenia „Wykazów zawierających zbiorcze zestawienie  informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za rok 2015.
UWAGA! Po raz pierwszy za rok 2015 podmioty biorące udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych będą wnosiły opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na konto redystrybucyjne urzędu marszałkowskiego i składały informacje o wysokości naliczonej opłaty.

- do dnia 15 marca 2016 r. podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach na rynek krajowy, producenci opakowań, importerzy lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterzy bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach zobowiązani są złożyć „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej” za 2015r., natomiast podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty typu oleje i opony w tym samym terminie powinny przedłożyć „Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej” za 2015r.
W terminie do dnia 15 marca 2016r. wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wnoszą należną opłatę produktową. Również w tym samym terminie podmioty wprowadzające do obrotu na rynek krajowy produkty uiszczają należną opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych.

- do dnia 15 marca 2016 r. wprowadzający baterie i akumulatory, sprzedawcy detaliczni baterii/akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowianych, zbierający zużyte baterie/akumulatory przenośne i przetwarzający zużyte baterie/akumulatory przedkładają sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.
Także w tym terminie, wprowadzający baterie i akumulatory do obrotu wnoszą środki na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłatę produktową w przypadku nie osiągniecia wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, natomiast sprzedawcy detaliczni przekazują nieodebraną opłatę depozytową.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.wcm.mazovia.pl pkt 6 Opłaty środowiskowe.

Informacje na temat zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w kwestii sprawozdawczości i opłat za rok 2015, można znaleźć na stronie www.gios.gov.pl

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje o możliwości przesyłania wykazów i sprawozdań za pośrednictwem portalu e-PUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl