Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Mszczonów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mszczonów.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 649 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane (nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR). Wszystkie informacje zamieszczone przed 24 września 2018 r nie będą poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemyslaw Woźnicki, informatyk@mszczonow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 858 28 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • dostosowanie parkingów: tak,
  przed frontem budynku, na całej jego długości i sąsiadującej strażnicy znajduje się parking. Z jego prawej strony (patrząc na front budynku Urzędu) wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce to  znajduje się na wprost podjazdu dla osób na wózkach, w jego bezpośredniej bliskości.
 • podjazdy: tak,
  podjazd dla wózków usytuowany jest przy bocznym wejściu, wzdłuż ściany szczytowej budynku Urzędu i prowadzi wprost na parking. Podjazd wyposażony jest w poręcz.  
 • lokalizacja wejść: tak,
  wejście główne do Urzędu usytuowane jest na froncie budynku, od strony parkingu. Z poziomu gruntu  do drzwi wejściowych prowadzą schody (4 stopnie) wyposażone w poręcz. Wejście boczne usytuowane jest na szczycie budynku z jego prawej strony (patrząc na front budynku). Do wejścia bocznego prowadzą 3 stopnie schodów i podjazd dla wózków. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na swobodny przejazd osoby na wózku.
 • winda: tak, 
  znajduje się w korytarzu, z prawej strony holu głównego budynku.
 • urządzenia dla osób niewidzących: tak,
  wszystkie poręcze znajdujące się przy schodach  na zewnątrz i wewnątrz budynku oznakowano tabliczki informacyjnymi w alfabecie Braille'a, informującymi o kierunku poruszania się. 
 • urządzenia dla osób niedosłyszących: tak,
  interkom wspomaga komunikację z pracownikami Biura Podawczego. 
 • dostępność tłumacza języka polskiego na język migowy: nie,
 • możliwość wejścia z psem asystującym, psem przewodnikiem: tak, wewnątrz całego budynku można poruszać się z psem asystującym.
 • dostępność toalet: tak,
  toaleta dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana jest na parterze, w korytarzu z lewej strony holu budynku.
 • Budynek Urzędu wyposażono w schodołaz umożliwiający osobie na wózku dotarcie do wszystkich pomieszczeń. Schodołaz obsługiwany jest przez pracownika Urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu (46) 858 28 20.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-15 22:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8720
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-31 10:44:40