Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 10226).

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:21

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:20

OSOBY FIZYCZNE i  OSOBY PRAWNE będące właścicielami środków transportowych jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, są obowiązane składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych,
- formularz DT-1A załącznik do deklaracji DT-1.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 lutego danego roku podatkowego, podatnik obowiązany są złożyć deklarację na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, podatnik zobowiązany jest do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:         
- po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata i do dnia 15 września danego roku – II rata,
- od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

DEKLARACJE można składać w następującej formie:
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dotyczy osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany, na adres: /h0ty1q0h36/skrytka
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
      Urząd Miejski w Mszczonowie
      Pl. Piłsudskiego 1,
      96-320 Mszczonów

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:22
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4078
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-01 15:24:18