Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/8/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:54

Uchwała Nr III/9/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ ORAZ MARKÓW-TOWARZYSTWO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:52

Uchwała Nr III/10/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:51

Uchwała Nr V/19/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 12:24

Uchwała Nr VI/25/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINYMSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA,ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:45

Uchwała Nr VI/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:46

Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:47

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:51

Uchwała Nr IX/48/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:04

Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:14

Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:15

Uchwała Nr XIII/72/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21

Uchwała Nr XIII/73/15 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/74/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/75/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:23

Uchwała Nr XIII/76/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/77/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/84/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:25

Uchwała Nr XIII/86/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:26

Uchwała Nr XIV/92/15 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-08 11:37

Uchwała Nr XV/93/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:39

Uchwała nr XV/99/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:40

Uchwała nr XV/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:41

Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:57

Uchwała nr XVI/110/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:58

Uchwała nr XVI/111/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/112/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/113/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:00

Uchwała nr XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVI/115/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVII/122/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:07

Uchwała nr XVIII/126/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:10

Uchwała nr XX/140/16 w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:39

Uchwała nr XXI/145/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:19

Uchwała nr XXI/146/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXI/149/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXII/153/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:11

Uchwała nr XXII/157/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:12

Uchwała nr XXII/158/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:13

Uchwała nr XXIII/162/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:41

Uchwała nr XXIII/163/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:42

Uchwała nr XXIII/166/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała nr XXIII/167/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska, Jolanta jackowska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała Nr XXIV/174/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:57

Uchwała Nr XXV/182/16 w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:15

Uchwała Nr XXVI/183/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:29

Uchwała Nr XXVI/184/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującegodziałki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:30

Uchwała Nr XXVI/186/16 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVII/195/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:26

Uchwała Nr XXVII/200/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:27

Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:12

Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:13

Uchwała Nr XXIX/213/16 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Siwirska, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/214/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/217/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:23

Uchwała nr XXXI/225/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawaniajednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:19

Uchwała nr XXXIII/237/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:22

Uchwała nr XXXIII/238/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:23

Uchwała nr XXXIII/241/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała nr XXXIII/242/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała Nr XXXV/246/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:46

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/257/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXV/258/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marlena Stelmach - Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXVI/261/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:44

Uchwała Nr XXXVI/262/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVI/263/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVIII/270/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-04-28 10:01

Uchwała Nr XXXIX/273/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:10

Uchwała Nr XXXIX/274/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:09

Uchwała Nr XXXIX/276/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:11

Uchwała Nr XL/284/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-07-05 09:30

Uchwała Nr XLII/292/17 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-08-18 10:22

Uchwała Nr XLIII/300/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar I

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:10

Uchwała Nr XLIII/303/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:11

Uchwała Nr XLIII/305/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIII/308/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIV/310/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/311/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/312/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

Uchwała Nr XLIV/313/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

uchwała nr XLV/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9628) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-15 16:47

Uchwała Nr XLVI/331/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i Grabce Wręckie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:09

Uchwała Nr XLVI/332/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:10

Uchwała Nr XLVI/333/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:11

Uchwała Nr XLVII/341/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:20

Uchwała Nr XLVII/342/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:21

Uchwała Nr XLVIII/353/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-01-29 14:28

Uchwała Nr L/364/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:07

Uchwała Nr L/365/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:08

Uchwała Nr L/366/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:09

Uchwała Nr L/367/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi wyborcze

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:10

Uchwała Nr L/368/18 w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody głosowania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:11

Uchwała Nr L/369/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:11

Uchwała Nr L/370/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2018-03-30 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2714
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-30 10:13

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1514926
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:06

Stopka strony