Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/8/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA, ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR I

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:54
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:54

Uchwała Nr III/9/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI CZEKAJ ORAZ MARKÓW-TOWARZYSTWO

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:52
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:52

Uchwała Nr III/10/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:51
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:51

Uchwała Nr V/19/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-01-23 12:23
 • autor informacji: Ewa Zielińska ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-01-23 12:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-23 12:24

Uchwała Nr VI/25/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINYMSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW-ŚWINICE, WRĘCZA,ŚWINICE, DŁUGOWIZNA, LUBLINÓW, CZEKAJ, GRABCE JÓZEFPOLSKIE – OBSZAR Ia

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:45
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:45

Uchwała Nr VI/33/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:46
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:46

Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-06 10:47
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-06 10:47

Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-03-26 11:51
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-03-26 11:51

Uchwała Nr IX/48/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

 • autor informacji: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-06-02 13:04

Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:14
 • autor informacji: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:14

Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-08-28 10:15
 • autor informacji: Aneta Orzechowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-08-28 10:15

Uchwała Nr XIII/72/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:21
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21

Uchwała Nr XIII/73/15 w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:22
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:21
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/74/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:22
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:22

Uchwała Nr XIII/75/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:23
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:23

Uchwała Nr XIII/76/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:24
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/77/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:24
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:24

Uchwała Nr XIII/84/15 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:25
 • autor informacji: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:25

Uchwała Nr XIII/86/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-07 11:26
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-07 11:26

Uchwała Nr XIV/92/15 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-10-08 11:37
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-10-08 11:37

Uchwała Nr XV/93/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:39
 • autor informacji: Małgorzata Kusiak,Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:39

Uchwała nr XV/99/15 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI GRABCE - TOWARZYSTWO

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:40
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:40

Uchwała nr XV/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-02 12:41
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-02 12:41

Uchwała nr XVI/106/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:58
 • autor informacji: Ewa Zielińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:57

Uchwała nr XVI/110/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:58
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:58

Uchwała nr XVI/111/15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 10:59
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/112/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:00
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 10:59

Uchwała nr XVI/113/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:00
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:00

Uchwała nr XVI/114/15 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:01
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVI/115/15 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-11-20 11:02
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-11-20 11:01

Uchwała nr XVII/122/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-17 12:08
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-17 12:07

Uchwała nr XVIII/126/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2015-12-23 11:10
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2015-12-23 11:10

Uchwała nr XX/140/16 w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-02-25 11:39
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-02-25 11:39

Uchwała nr XXI/145/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:19
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:19

Uchwała nr XXI/146/16 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:20
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXI/149/16 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-05 11:20
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-05 11:20

Uchwała nr XXII/153/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - DAŃKI ORAZ FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI BADOWO - MŚCISKA.

 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:11

Uchwała nr XXII/157/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:12
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:12

Uchwała nr XXII/158/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-04-29 10:13
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-04-29 10:13

Uchwała nr XXIII/162/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:42
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:41

Uchwała nr XXIII/163/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Osuchów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:42
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:42

Uchwała nr XXIII/166/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:43
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała nr XXIII/167/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-06 10:43
 • autor informacji: Hanna Kaniewska, Jolanta jackowska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-06 10:43

Uchwała Nr XXIV/174/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-06-30 11:58
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-06-30 11:57

Uchwała Nr XXV/182/16 w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-07-29 13:15
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-07-29 13:15

Uchwała Nr XXVI/183/16 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:30
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:29

Uchwała Nr XXVI/184/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującegodziałki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:30
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:30

Uchwała Nr XXVI/186/16 w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:31
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-09-08 11:31
 • autor informacji: Hanna Kaniewska Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-09-08 11:31

Uchwała Nr XXVII/195/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:27
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:26

Uchwała Nr XXVII/200/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-10-10 12:27
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-10-10 12:27

Uchwała Nr XXVIII/206/16 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Badowo-Dańki i Sosnowica

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:12
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:12

Uchwała Nr XXVIII/207/16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Dworek

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-02 10:13
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-02 10:13

Uchwała Nr XXIX/213/16 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:22
 • autor informacji: Zofia Siwirska, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/214/16 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:22
 • autor informacji: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:22

Uchwała Nr XXIX/217/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-11-24 12:23
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-11-24 12:23

Uchwała nr XXXI/225/16 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie warunków przyznawaniajednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2016-12-12 12:19
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2016-12-12 12:19

Uchwała nr XXXIII/237/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:23
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:22

Uchwała nr XXXIII/238/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:23
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:23

Uchwała nr XXXIII/241/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:24
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała nr XXXIII/242/17 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-01-10 11:25
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-01-10 11:24

Uchwała Nr XXXV/246/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:46
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:46

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:47
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:47
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:47

Uchwała Nr XXXV/257/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:49
 • autor informacji: Marlena Stelmach, Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXV/258/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-02-23 13:50
 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Finansowo Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-02-23 13:49

Uchwała Nr XXXVI/261/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:44
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:44

Uchwała Nr XXXVI/262/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:45
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVI/263/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-03-30 12:46
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-03-30 12:45

Uchwała Nr XXXVIII/270/17 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-04-28 10:02
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-04-28 10:01

Uchwała Nr XXXIX/273/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ewid. 854, 855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:09
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:10

Uchwała Nr XXXIX/274/17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:10
 • autor informacji: Renata Wolak, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:09

Uchwała Nr XXXIX/276/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-05-30 21:17
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-05-30 21:11

Uchwała Nr XL/284/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-07-05 09:31
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-07-05 09:30

Uchwała Nr XLII/292/17 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIASTA MSZCZONOWA

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-08-18 10:23
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-08-18 10:22

Uchwała Nr XLIII/300/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar I

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:11
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:10

Uchwała Nr XLIII/303/17 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:11
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:11

Uchwała Nr XLIII/305/17 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:12
 • autor informacji: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIII/308/17 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-09-27 17:13
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-09-27 17:12

Uchwała Nr XLIV/310/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:36
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/311/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:36
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:36

Uchwała Nr XLIV/312/17 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:37
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

Uchwała Nr XLIV/313/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-10-27 09:38
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-10-27 09:37

uchwała nr XLV/319/17 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9628) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-15 16:47
 • autor informacji: Katarzyna Łukaszewicz, Wydział Podatków i Opłat
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-15 16:47

Uchwała Nr XLVI/331/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i Grabce Wręckie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:10
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:09

Uchwała Nr XLVI/332/17 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:10
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:10

Uchwała Nr XLVI/333/17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-11-30 11:11
 • autor informacji: Monika Puchała, Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-11-30 11:11

Uchwała Nr XLVII/341/17 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-12-21 11:21
 • autor informacji: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:20

Uchwała Nr XLVII/342/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny - Obszar II.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2017-12-21 11:22
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2017-12-21 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1210
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-21 11:22

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1068499
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 16:02

Stopka strony