Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Komunikat w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Mszczonowa, informuje wszystkich producentów rolnych, że zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
• 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
• 1,20 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie. 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i oświadczeń znajdują na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) . Do wniosku należy dołączyć:
- faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego (wzór zestawienia faktur zamieszczony poniżej),
- oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej ze wskazaniem: formy prawnej beneficjenta pomocy, kategorii przedsiębiorstwa, klasy działalności - klasa PKD (wzór oświadczenia zamieszczony poniżej),
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2022 roku (nie dotyczy wnioskodawców, którzy dostarczyli takie zaświadczenie w I turze),
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku,
- w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
- umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego) lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z wymaganymi dokumentami można składać w następujący sposób: 
- w pokoju nr 3 i 18,      
- w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,        
- za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego).

Osobami realizującymi zadanie z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są:
Pani Katarzyna Łukaszewicz - tel. (46) 858-28-68,
Pani Ewelina Banaszek – tel. (46) 858-28-25.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentowi rolnemu będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wniosek składa się wójta, burmistrza, prezydenta miasta ze względu na miejsce położenia gruntów.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (część VIII wniosku).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie 2 października - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we  wniosku.        

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-07-31 13:50
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-25 11:35

Wzór zestawienia faktur i wzór oświadczenia składany wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2021-01-28 14:33
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 14:45

Burmistrz Mszczonowa informuje, że został wprowadzony SMS-owy system informacyjny o terminach zapłaty i zaległościach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-05 15:33
 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-01-04 14:35

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:49
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-05 15:37

Profil zaufany

Szanowny podatniku, jeśli jesteś posiadaczem bankowości elektronicznej możesz za jej pośrednictwem utworzyć profil zaufany (sprawdź czy już go posiadasz np. założyłeś go w celu skorzystania z rozliczenia PIT). Jest to tzw. środek identyfikacji elektronicznej, który pozwoli Ci załatwić sprawy urzędowe przez internet. Mając założony profil zaufany bez wychodzenia z domu skutecznie złożysz między innymi deklaracje (osoby prawne) i informacje (osoby fizyczne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Formularze w tym zakresie są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ .

Wszystkie informacje jak załatwić sprawy urzędowe online znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/sprawy-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiadamy-jak-to-zrobic

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-03-20 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-25 11:35:11