Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/20 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 10:50

Zarządzenie Nr 2/20 w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 15:05

Zarządzenie Nr 3/20 zmieniające Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 15:11

Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:18

Zarządzenie Nr 5/20 w sprawie przekazania na rok 2020 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:21

Zarządzenie Nr 6/20 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:28

Zarządzenie Nr 7/20 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:34

Zarządzenie Nr 8/20 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-29 11:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-29 11:27

Zarządzenie Nr 9/20 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. Białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-31 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 12:52

Zarządzenie Nr 10/20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 14:08

Zarządzenie Nr 11/20 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 15:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 14:57

Zarządzenie Nr 12/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 15:14

Zarządzenie Nr 13/20 w sprawie przekazania zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-19 13:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-19 13:57

Zarządzenie Nr 14/20 w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-02 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-02 15:03

Zarządzenie Nr 15/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-05 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-05 12:07

Zarządzenie Nr 16/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-13 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-13 15:12

Zarządzenie Nr 17/20 w sprawie aktualizacji Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-13 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-13 15:15

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-03-26 14:28

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-03-26 14:28

Zarządzenie Nr 20/20 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-06 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-06 14:31

Zarządzenie Nr 21/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-06 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-06 14:47

Zarządzenie Nr 22/20 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-08 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-08 15:11

Zarządzenie Nr 23/20 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-14 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-14 13:44

Zarządzenie Nr 24/20 w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz zasad ustalania opłat z tytułu ich dzierżawy

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-17 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartłomiej Burchacki, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-17 15:36

ZARZĄDZENIE NR 25/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-04-27 12:20

ZARZĄDZENIE NR 26/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-04-27 12:26

Zarządzenie Nr 27/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-29 14:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-04-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-29 14:42

Zarządzenie Nr 28/20 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie, ul. Tarczyńska 28

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-06 13:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-06 13:44

Zarządzenie Nr 29/20 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-06 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-06 13:51

Zarządzenie Nr 30/20 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-06 13:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

Zarządzenie Nr 31/20 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. projektu nr POIS.02.05.00-00-0009/18 pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie ” w ramach działania 2.5. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-06 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-06 14:01

Zarządzenie Nr 32/20 w sprawie zatwierdzenia Procedury zapobiegania konfliktowi interesów dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu nr POIS.02.05.00-00-0009/18 pn. „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” w zakresie polityki zwalczania nadużyć finansowych, polityki przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu, postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-07 12:23

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Łyszkowska, Radca Prawny
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-07 11:54

Zarządzenie Nr 33/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-07 12:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-07 12:56

Zarządzenie Nr 34/20 w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-11 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-11 13:23

Zarządzenie Nr 35/20 w sprawie powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece Pana XXXXXX, znajdującej się w miejscowości Osuchów oraz pasiece Pana XXXXXX, znajdującej się w miejscowości Strzyże

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-11 13:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-05-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-11 13:37

Zarządzenie Nr 36/20 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Polityki Ochrony Danych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-18 13:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-18 13:07

Zarządzenie Nr 37/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-18 13:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-18 13:12

Zarządzenie Nr 38/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-05-28 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-05-28 11:09
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 09:57

ZARZĄDZENIE NR 39/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-04 09:53
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 09:57

ZARZĄDZENIE NR 40/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowy
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-04 09:55
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 09:58

ZARZĄDZENIE NR 41/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-04 09:59
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-04 10:00

ZARZĄDZENIE NR 42/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mszczonów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-04 10:02

ZARZĄDZENIE NR 43/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-08 13:29

ZARZĄDZENIE NR 44/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Trzcińska
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-06-17 09:51

Zarządzenie Nr 45/20 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-06-19 13:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-06-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-06-19 13:50

Zarządzenie Nr 46/20 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-06-26 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-22
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-06-26 14:08

Zarządzenie Nr 47/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-06-29 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-06-29 10:53

Zarządzenie Nr 48/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-06-29 10:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-06-29 10:56

Zarządzenie Nr 49/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-02 09:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-02 09:42

Zarządzenie Nr 50/20 w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-02 09:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, pracownik ds. BHP
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-02 09:46

Zarządzenie Nr 51/20 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-03 10:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-03 10:09

Zarządzenie Nr 52/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-07 12:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-07 12:18

Zarządzenie Nr 53/20w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu ‘’Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 oraz związanych z nim urządzeń

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-07 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-07 12:28

Zarządzenie Nr 54/20 w sprawie wysokości opłat i stawek oraz wzorów umów związanych z udostępnieniem obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie ul. Warszawska 52 oraz związanych z nim urządzeń

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-07 12:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-07 12:33

Zarządzenie Nr 55/20 w sprawie wprowadzenia „Termalnej Karty Mieszkańca” w obiekcie „Termy Mszczonów”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-07 12:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-07-01
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-07 12:39

Zarządzenie Nr 56/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-10 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-07-08
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-10 10:50

Zarządzenie Nr 57/20 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Mszczonowa Nr 42/20 z dnia 1 czerwca 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mszczonów"

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-07-13 13:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-07-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-07-13 13:06

ZARZĄDZENIE NR 58/20 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ustalenia terminów składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-07-31 13:31
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 13:31

Zarządzenie Nr 59/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-06 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-06 12:52

Zarządzenie 60/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-06 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-06 12:55

Zarządzenie Nr 61/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-06 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-06 12:58

Zarządzenie Nr 62/20 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-10 10:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-10 10:52

Zarządzenie Nr 63/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów w celu zasięgnięcia opinii oraz pozyskania informacji dotyczących „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door -to door”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-12 14:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-12 14:57

Zarządzenie Nr 64/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-08-14 09:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-08-14 09:06

Zarządzenie Nr 65/20 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-01 09:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-01 09:55

Zarządzenie Nr 66/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-07 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-04 15:23

Zarządzenie Nr 67/20 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2020 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-07 12:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-07 12:55

Zarządzenie Nr 68/20 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Inspektor ds. BHP
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:18

Zarządzenie Nr 69/20 w sprawie określenia stanowisk, na których niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Inspektor ds. BHP
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:25

Zarządzenie Nr 70/20 w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Inspektor ds. BHP
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:27

Zarządzenie Nr 71/20 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:32

Zarządzenie Nr 72/20 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:36

Zarządzenie Nr 73/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-09-17 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-09-17 09:40

Zarządzenie Nr 74/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-01 12:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-01 12:37

Zarządzenie Nr 75/20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-01 12:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wioletta Rydzewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-01 12:41

Zarządzenie Nr 76/20 w sprawie oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-07 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Tomaszewska, Inspektor ds. BHP
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-07 11:20

Zarządzenie Nr 77/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-07 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-07 12:04

Zarządzenie Nr 78/20 zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-07 13:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-07 13:12

Zarządzenie Nr 79/20 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-07 13:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Kierownik USC
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-07 13:15

Zarządzenie Nr 80/20 w sprawie wyznaczenia osoby do obsługi biurowej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-07 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Maciszewska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-10-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-07 13:18

Zarządzenie Nr 81/20 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-30 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-30 15:05

Zarządzenie Nr 82/20 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestnikówzajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-10-30 15:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-10-30 15:09

Zarządzenie Nr 83/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-11-06 11:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-10-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-11-06 11:03

Zarządzenie Nr 84/20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obszarze Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-11-16 11:49

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Głąbiński, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-11-16 11:48

Zarządzenie Nr 85/20 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2021r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-11-18 11:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-11-18 11:06

Zarządzenie Nr 86/20 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-11-18 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-11-18 11:09

Zarządzenie Nr 87/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-07 15:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-07 15:25

Zarządzenie Nr 88/20 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2020 r.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-07 15:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Nazarow , Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-07 15:30

Zarządzenie Nr 89/20 w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-07 15:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Markowska, Kierownik USC
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-07 15:33

Zarządzenie Nr 90/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2021r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-10 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-10 13:42

Zarządzenie Nr 91/20 w sprawie powołania komisji konkursowej

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-10 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-12-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-10 13:47

Zarządzenie Nr 92/20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-15 10:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-14
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-15 10:44

Zarządzenie Nr 93/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-28 12:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-28 12:26

Zarządzenie Nr 94/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-30 13:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-12-23
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-30 13:23

Zarządzenie Nr 95/20 zmieniające Zarządzenie Nr 4/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-12-31 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-12-31 11:19

Zarządzenie Nr 96/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2021-01-11 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2021-01-11 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10028
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-11 11:40:20