Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/20 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 10:51

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Szaforska, Wydział Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 10:50

Zarządzenie Nr 2/20 w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Urzędem

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 15:05

Zarządzenie Nr 3/20 zmieniające Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-10 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-10 15:11

Zarządzenie Nr 4/20 w sprawie składu osobowego i zorganizowania Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Dębowska, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:18

Zarządzenie Nr 5/20 w sprawie przekazania na rok 2020 kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy Mszczonów uprawnień do zaciągania zobowiązań

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:21

Zarządzenie Nr 6/20 w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-16
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:28

Zarządzenie Nr 7/20 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-20 13:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-20 13:34

Zarządzenie Nr 8/20 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, punktach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-29 11:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-29 11:27

Zarządzenie Nr 9/20 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. Białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-01-31 12:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 12:52

Zarządzenie Nr 10/20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 14:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Glezner, Wydział Rozwoju Gospodarczego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 14:08

Zarządzenie Nr 11/20 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla Projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów: inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - konkurs nr POIS.02.02.00-IW.02-00-208/19.

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 15:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Wolak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 14:57

Zarządzenie Nr 12/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-05 15:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-05 15:14

Zarządzenie Nr 13/20 w sprawie przekazania zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-02-19 13:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-02-19 13:57

Zarządzenie Nr 14/20 w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki sportowe

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-02 15:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Szymański,Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-02 15:03

Zarządzenie Nr 15/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-05 12:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-02-28
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-05 12:07

Zarządzenie Nr 16/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-13 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-13 15:12

Zarządzenie Nr 17/20 w sprawie aktualizacji Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-03-13 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-10
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-03-13 15:15

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-03-26 14:28

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania komisji konkursowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Malczak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2020-03-26 14:28

Zarządzenie Nr 20/20 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-06 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-06 14:31

Zarządzenie Nr 21/20 zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-06 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  data wytworzenia: 2020-03-31
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-06 14:47

Zarządzenie Nr 22/20 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
   data publikacji: 2020-04-08 15:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Badowska, Sekretarz Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-06
 • opublikował: Dorota Lisicka-Leszkiewicz
  data publikacji: 2020-04-08 15:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 256
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-08 15:12