Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Naczelnik Wydziału

Marta Strzelecka

25

46 858 28 60

mstrzelecka@mszczonow.pl

Obsługa Rady Miejskiej
1. wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu sprawne kierowanie pracami Rady
2. obsługa kancelaryjno – biurowa Przewodniczącego
3. sporządzanie protokołów sesji i komisji Rady
4. zabezpieczenie terminowego doręczenia radnym zawiadomień i materiałów na posiedzenia sesji i komisji Rady

5. kompletowanie i przygotowywanie materiałów pod obrady sesji wg ustaleń Przewodniczącego
6. sporządzanie listy wypłat diet dla radnych
7. prowadzenie zbioru uchwał Rady, rejestru wniosków i interpelacji radnych
8. przekazywanie wniosków z posiedzeń Komisji do adresata
9. organizowanie, wg ustaleń Przewodniczącego, udziału radnych w seminariach, kursach, konferencjach, itp.
10. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń, aktualizacja BIP w dziale „Rada Miejska”.
11. wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych i referendów

Zastępca Naczelnika

Mariusz Sobieraj

25

46 858 28 60

mariusz.sobieraj@mszczonow.pl

Zadania z zakresu spraw gospodarczych:
1. Prowadzenie inwestycji, remontów, konserwacja i bieżące utrzymanie /w tym czystości/ siedziby urzędu
2. Prowadzenie książki obiektu budynku – budynek ratusza,
3. Nadzorowanie pracy ekip remontowych i innych po godzinach pracy urzędu,
4. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami oraz wykonawcami robót,
5. Prowadzenie rejestru umów zawieranych na stanowisku pracy,
6. Przestrzeganie ustawy – prawo zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami wydziału,
7. Prowadzenie rejestru wydatków do kwoty 30  tys. euro dokonywanych przez Wydział Or.
8. Nadzorowanie pracy pracowników gospodarczych w Urzędzie Miejskim, w tym wydawanie poleceń służbowych na pracę w godzinach nadliczbowych.
9. Sprawowanie nadzoru nad czystością pomieszczeń,
10. Sporządzanie harmonogramu otwierania budynku urzędu przez pracowników gospodarczych oraz nadzorowanie jego przestrzegania,
11. Zaopatrzenie materiałowe urzędu tj. zakup i gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, pieczęciami , tablicami i artykułami biurowymi, prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
12. Nadzorowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie,
13. Dekorowanie obiektu flagami,
14. Organizacja ochrony budynku i mienia urzędu oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego siedziby urzędu,

Zadania z zakresu obsługi BIP – wprowadzanie informacji
1. W dziale jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze
2. W dziale urząd (Burmistrz i zastępca, , Wydział Or, oświadczenia majątkowe, udostępnianie informacji publicznej)
3. W dziale Rada (oświadczenia majątkowe radnych)

Inspektor

Magdalena Trzcinska

28

46 858 28 46

mtrzcinska@mszczonow.pl

Kadry
1. prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu
2. nadzorowanie przestrzegania czasu pracy /listy obecności, urlopy, zwolnienia, wyjścia prywatne i służbowe
3. prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników
4. nadzorowanie wykorzystania funduszu płac
5. koordynacja praktyk uczniów i staży absolwentów
6. przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników
7. przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. realizacja obowiązków pracodawcy związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
9. realizacja szczególnych obowiązków pracodawców wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
10. sprawy socjalne pracowników

Prowadzenie archiwum zakładowego w tym:
1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,
2. przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
3. przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt, porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych,
4. udostępnienie akt co celów służbowych i innych,
5. prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął,
6. dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym oraz prowadzenie, w razie konieczności, niezbędnych prac konserwatorskich,
7. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
8. utrzymanie stałych kontaktów z archiwum państwowym nadzorującym archiwum zakładowego
9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego.
10. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych
11. Przyjmowanie dokumentów z wyborów od obwodowych komisji wyborczych i obwodowych komisji do spraw referendum
12. Dokonywanie zniszczenia przechowywanych dokumentów z wyborów i referendum w sposób uzgodniony z krajowym biurem wyborczym i kierownikiem właściwego archiwum zakładoweg

Inspektor

Joanna Pływaczewska

27

46 858 28 45

plywaczewska@mszczonow.pl

Sprawy organizacyjne
1. opracowywanie, aktualizacja i przechowywanie statutów, regulaminów, instrukcji i innych aktów regulujących funkcjonowanie gminy, urzędu, i jednostek pomocniczych,
2. gromadzenie i przechowywanie statutów i regulaminów regulujących funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie trybu ich załatwiania,
4. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem ochrony danych osobowych,
5. organizowanie narad sołtysów i zebrań wiejskich w sołectwach, w celu wyboru organów sołectwa,
6. zabezpieczenie organizacyjne dla kontroli zewnętrznych, prowadzenie książki kontroli oraz koordynowanie przygotowania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.
7. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
8. koordynacja działań komórek urzędu i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu programu,
9. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników
10. nadzorowanie wykorzystania funduszu przeznaczonego na szkolenia pracowników

Zadania z zakresu ochrony zdrowia
1. Współdziałanie z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy
2. Zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zachorowania i podejrzenia o zachorowaniu na choroby zakaźne
3. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcjonowania punktów rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie

Główny specjalista

Dorota Lisicka-Leszkiewicz

14

46 858 28 40

urzad.miejski@mszczonow.pl

Prowadzenie Sekretariatu Burmistrza

Inspektor

 

Inspektor

Dorota Kwaczyńska


Aleksandra Palińska

1

46 858 28 20

 

46 858 28 21

dkwaczynska@mszczonow.pl

 

apalinska@mszczonow.pl

 

1. Udzielanie interesantom informacji o możliwości załatwiania ich spraw w urzędzie (kierowanie do pracownika merytorycznie załatwiającego sprawę)
2. wydawanie formularzy, zgodnie z obowiązującymi procedurami dla spraw realizowanych przez komórki merytoryczne urzędu
3. przyjmowanie , rejestrowanie i przekazywanie do komórek organizacyjnych dokumentów wpływających do urzędu
4. przyjmowanie ofert do organizowanych przetargów
5.przygotowywanie i przekazywanie na pocztę korespondencji
6.obsługiwanie wewnętrznej centrali telefonicznej

Przemysław Woźnicki

Jarosław Mikulski

9

46 858 28 32

informatyk@mszczonow.pl


jmikulski@mszczonow.pl

 

Obsługa informatyczna Urzędu

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-19 15:28
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11234
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-12 10:30:06