Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1/  ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2/  udostępnienia informacji nie opublikowanych w BIP na wniosek,
 3/  wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.

    Na wniosek udostępniania jest informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

    Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w  terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku z zastrzeżeniem niżej omówionych zasad. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie i w sposób zgodny z wnioskiem, chyba, że środki techniczne którymi dysponuje  urząd to uniemożliwiają. W takim przypadku wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i o formie w jakiej ta informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli w terminie 14 dni od takiego powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Udostępnienie informacji na wniosek powodujące poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku  pobierana będzie opłata  w wysokości określonej Przez Burmistrza Miasta w Zarządzeniu Nr 2/04 z dnia 6 stycznia 2004 r.W takich przypadkach wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji  zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.  

              Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2010-12-13 12:31
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-13 15:28

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2010-12-13 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6722
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-13 15:28:27