Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Sekretarz

MAŁGORZATA BADOWSKA
tel: 46 858-28-61

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
2. Przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminu organizacyjnego urzędu,
3. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników,
4. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
5. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania skarg i wniosków,
7. Pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
8. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Jakości, a w szczególności: nadzorowanie aktualizacji dokumentacji systemu, sporządzanie harmonogramów auditów wewnętrznych, formułowanie wniosków z przeglądów funkcjonowania Urzędu, sporządzanie planów poprawy jakości i nadzorowanie jego realizacji, wnioskowanie zmian do polityki jakości i księgi jakości,
9. Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Wyborów, a w szczególności: koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzania wyborów i referendów zlecanych gminie, zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów, wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w dniu wyborów,
10. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Skarbnik Gminy

ANETA CIECHAŃSKA-GOŁYŃSKA
tel: 46 858-28-50
email: skarbnik@mszczonow.pl

 

 1. Skarbnik Gminy odpowiada za prawidłowe wykonywanie budżetu gminy oraz za sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych.
 2. Do zadań Skarbnika Gminy należy:
  1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
  2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
  4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  6) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy,
  7) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
  8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,
  9) parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wywołujących skutki finansowe dla gminy,
  10)zapewnienie kontroli  wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
  11)zapewnienie terminowego ściągania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń spornych,
  12)opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  13)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków
  finansowych na realizację zadań własnych gminy.

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:22
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-04 10:31:44