Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.mszczonow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Sekretarz

MAŁGORZATA BADOWSKA
tel: 46 858-28-61
email: malgorzata.badowska@mszczonow.pl

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
2) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminu organizacyjnego urzędu,
3) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników,
4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w
Urzędzie,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania skarg
i wniosków,
7) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza,
8) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Jakości, a w szczególności:
nadzorowanie aktualizacji dokumentacji systemu, sporządzanie
harmonogramów auditów wewnętrznych, formułowanie wniosków z
przeglądów funkcjonowania Urzędu, sporządzanie planów poprawy jakości i
nadzorowanie jego realizacji, wnioskowanie zmian do polityki jakości i księgi
jakości,
9) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Wyborów, a w szczególności:
koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzania wyborów i
referendów zlecanych gminie, zapewnienie warunków technicznych,
organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów,
wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w
dniu wyborów,
10)wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 14:01

Skarbnik

JADWIGA BARBULANT
tel: 46 858-28-50
email: skarbnik@mszczonow.pl

 

1. Skarbnik odpowiada za prawidłowe wykonywanie budżetu gminy oraz za
sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych.
2. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań
pieniężnych (ewentualnie udzielanie upoważnień dla innych osób do
dokonywania kontrasygnaty),
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji
otrzymujących środki z budżetu gminy,
7) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek
organizacyjnych,
8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji
o sytuacji finansowej gminy,
9) parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
wywołujących skutki finansowe dla gminy,
10)zapewnienie kontroli 5 % wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
11)sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
12)zapewnienie terminowego ściągania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń
spornych,
13)opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia
rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji
obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej,
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
14)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań własnych gminy.
3. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowym, przy pomocy którego wykonuje
zadania określone w ust.2.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:22
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-04 14:01