Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

BURMISTRZ MSZCZONOWA

JÓZEF GRZEGORZ KUREK
tel: 46 858-28-40
fax: 46 858-28-43
email: urzad.miejski@mszczonow.pl

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) gospodarowanie mieniem komunalnym,
3) przedkładanie radzie projektów uchwał,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
5) koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz
organizowanie ich współpracy,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami
organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) upoważnianie Zastępcy Burmistrza i pracowników Urzędu do wydawania w
jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej,
11) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu
oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej Urzędu,
12) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
13) wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach
związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które
podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy
prawa, niniejszy regulamin oraz uchwały Rady,
15) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego.
 
 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:24
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 11:43

ZASTĘPCA BURMISTRZA

HALINA WAWRUCH
tel: 46 858-28-40
fax: 46 858-28-43
email: halina.wawruch@mszczonow.pl

 

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy:
1) zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu przygotowania i realizacji
inwestycji gminnych, z zakresu gospodarki komunalnej i usług komunalnych,
ochrony środowiska oraz nadzorowanie sfery finansów gminy.
2) nadzorowanie pracy podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych
wymienionych w Zarządzeniu Nr 72/06 w sprawie określenia zadań
prowadzonych przez Burmistrza Mszczonowa, Zastępcę Burmistrza i
Sekretarza.
3) realizowanie kompetencji Burmistrza Mszczonowa w czasie jego
nieobecności.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 13:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20393
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-04 13:58:38