Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888), podatek leśny za rok podatkowy 2024 od 1 ha, stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W przypadku lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Wysokość średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130), wynosi 327,43 zł za      1 m3.
W związku z tym, stawka podatku leśnego za rok 2024 wynosi:
- 72,0346 zł za 1 ha lasu,
- 36,0173 zł za 1 ha lasu wchodzącego w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach wraz z załącznikami, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IL-1 informacja o lasach,
- formularz ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.

Informację o lasach składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub innych zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasów (na przykład zajęcie lasu na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna  lub przywrócenie działalności leśnej po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej). Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na  miejsce położenia lasu. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DL-1 deklaracja na podatek leśny,
- formularz ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia danego roku podatkowego, osoby prawne obowiązane są złożyć deklarację na podatek leśny w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasów (na przykład zajęcie lasu na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna  lub przywrócenie działalności leśnej po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej), podatnik zobowiązany jest do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
Osoby prawne zobowiązane są wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny za poszczególne miesiące, do dnia 15. każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 stycznia.

INFORMACJE I DEKLARACJE można składać w następującej formie:
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dotyczy osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną, na adres: /h0ty1q0h36/skrytka
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
          Urząd Miejski w Mszczonowie
          Pl. Piłsudskiego 1,
          96-320 Mszczonów 

W roku podatkowym 2024 organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku leśnym do kwoty 9,80 zł włącznie. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru od 1 października 2022 r. wynoszą 9,80 zł, na które składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 6,80 zł oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 3,00 zł.

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2023-12-11 11:13
  • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
    ostatnia modyfikacja: 2023-12-11 11:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 477
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-11 11:44:02