Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Naczelnik Wydziału

Taida Sochańska

24

46 858 28 58

taida.sochanska@mszczonow.pl

1. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w celu opracowania, aktualizacji i wdrożenia strategii rozwoju gminy,
2. Opracowywanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
3. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz ich obsługa,
4. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących tereny inwestycyjne,
5. Udział w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
6. Nadzór nad realizacją budżetu Gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału RG,
7. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez wydział RG,
8. Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
9. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej,
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
11. Udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg i wniosków oraz petycji obywateli, z zakresu zadań wydziału RG.

Zastępca Naczelnika

Małgorzata Krześniak

22

46 858 28 54

malgorzata.krzesniak@mszczonow.pl

1. Nadzór i współdziałanie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu dróg,
2. Przygotowywanie i koordynacja czynności związanych z odbiorem dokumentacji technicznej oraz jej zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę – dot. dróg,
3. Ustalanie stron procesu inwestycyjnego oraz przygotowywanie projektów umów z odpowiednimi jednostkami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym,
4. Organizowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów oraz zgodności z założeniami określonymi, w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i z wymogami prawa,
5. Nadzór nad właściwym wykonaniem umów dot. realizacji inwestycji, kontrola merytoryczna faktur oraz rozliczanie inwestycji,
6. Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji drogowych,
7. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Wydział RG
8. Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
9. Nadzór nad zarządzaniem drogami i mostami.

Inspektor

Katarzyna Tomaszewska

21

46 858 28 53

ktomaszewska@mszczonow.pl

1. Przygotowanie projektów umów z wykonawcami,
2. Udział w sporządzaniu planów zamówień publicznych i ich aktualizacja,
3. Udzielanie informacji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy,
4. Realizacja inwestycji,
5. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
6. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,
7. Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
8. Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych.

Inspektor

Małgorzata Dębowska

21

46 858 28 26

mdebowska@mszczonow.pl

1. Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
2. Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych,
3. Przygotowanie, realizacja i nadzór inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kubaturowych,
4. Przegląd wykonanych inwestycji z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
5. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
6. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej.

Inspektor

Justyna Skrzypkowska

21

468582826
lub
468582853

jskrzypkowska@mszczonow.pl

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
2. Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
3. Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
5. Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
7. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
8. Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów.
9. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Wydział RG.

Inspektor

Ewelina Maciszewska

22

46 858 28 55

emaciszewska@mszczonow.pl

1. Prowadzenie procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian planów, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego lub ze studium,
3. Ustalanie opłat adiacenckich spowodowanych wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości lub wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
4. Udzielanie ogólnych informacji z zakresu planowania przestrzennego,
5. Wydawanie postanowień o zgodności projektowanego podziału z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Podinspektor

Bartłomiej Burchacki

22

46 858 28 52

bburchacki@mszczonow.pl

1. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi,
2. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie ich utrzymania oraz rozwoju,
3. Uzgadnianie korzystania z przystanków i rozkładów jazdy przewoźników obsługujących teren gminy,
4. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam.

Inspektor

Milena Suska-Tomaszewska

23

46 858 28 57

msuska@mszczonow.pl

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Wydawanie decyzji o zezwolenie na działanie obiektów wielkopowierzchniowych,
4. Wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
5. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta,
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta lub zaświadczeń w sprawie ustalenia linii ogrodzenia od strony drogi publicznej,
7. Prowadzenie procedur uchwalania zmian mpzp terenu miasta,
8. Wydawanie postanowień o zgodności projektowanego podziału z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonów,
9. Ustalanie opłat adiacenckich oraz przygotowanie umów związanych ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

Inspektor

Aneta Wacławek

23

46 858 28 56

awaclawek@mszczonow.pl

1. Ewidencja mienia komunalnego gminy Mszczonów,
2. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalania cen, opłat i rozliczenia za nieruchomości,
3. Prowadzenie spraw z zakresu: nabycia, zbycia, zmiany, użyczenia, wydzierżawienia nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości w trwały zarząd i na cele szczególne (przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów negocjacji, przetargów),
4. Opiniowanie projektów podziału oraz wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości,
5. Numeracja porządkowa nieruchomości,
6. Obsługa portalu internetowego – biuletyn informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Podinspektor

Marlena Stelmach

23

46 858 28 56

mstelmach@mszczonow.pl

1. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i prowadzenie rejestru tych decyzji,
3. Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
5. Sprawy związane z rozgraniczeniami nieruchomości.

Inspektor

Sylwia Glezner

5c

46 858 28 64 wew. 72

sglezner@mszczonow.pl

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
2. Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
3. Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
5. Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
7. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

Inspektor

Katarzyna Marzoch

5c

46 858 28 64 wew. 64

kmarzoch@mszczonow.pl

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
2. Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
3. Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
5. Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
7. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-21 08:47
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9635
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 10:49:37