Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Naczelnik Wydziału

Taida Sochańska

24

46 858 28 58

taida.sochanska@mszczonow.pl

1. Koordynowanie działań komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w celu opracowania, aktualizacji i wdrożenia strategii rozwoju gminy,
2. Opracowywanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego,
3. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz ich obsługa,
4. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promujących tereny inwestycyjne,
5. Udział w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
6. Nadzór nad realizacją budżetu Gminy w zakresie dotyczącym zadań wydziału RG,
7. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez wydział RG,
8. Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
9. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej,
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
11. Udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców, uchwał i wniosków oraz skarg i wniosków oraz petycji obywateli, z zakresu zadań wydziału RG.

Zastępca Naczelnika

Małgorzata Krześniak

22

46 858 28 54

malgorzata.krzesniak@mszczonow.pl

1. Nadzór i współdziałanie w przygotowywaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych z zakresu dróg,
2. Przygotowywanie i koordynacja czynności związanych z odbiorem dokumentacji technicznej oraz jej zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę – dot. dróg,
3. Ustalanie stron procesu inwestycyjnego oraz przygotowywanie projektów umów z odpowiednimi jednostkami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym,
4. Organizowanie nadzoru, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów oraz zgodności z założeniami określonymi, w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i z wymogami prawa,
5. Nadzór nad właściwym wykonaniem umów dot. realizacji inwestycji, kontrola merytoryczna faktur oraz rozliczanie inwestycji,
6. Realizacja budżetu Gminy w zakresie inwestycji drogowych,
7. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Wydział RG
8. Koordynowanie podpisania umowy o dofinansowanie, organizowanie wykonania zadania, monitorowanie wykorzystania pozyskanych środków oraz terminowe ich rozliczenie,
9. Nadzór nad zarządzaniem drogami i mostami.

Inspektor

Katarzyna Tomaszewska

21

46 858 28 53

ktomaszewska@mszczonow.pl

1. Przygotowanie projektów umów z wykonawcami,
2. Udział w sporządzaniu planów zamówień publicznych i ich aktualizacja,
3. Udzielanie informacji w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy,
4. Realizacja inwestycji,
5. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
6. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej,
7. Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
8. Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych.

Inspektor

Małgorzata Dębowska

21

46 858 28 26

mdebowska@mszczonow.pl

1. Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym,
2. Organizowanie i współudział w czynnościach przygotowywania i zatwierdzania dokumentacji projektowych oraz innych dokumentów inwestycyjnych,
3. Przygotowanie, realizacja i nadzór inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kubaturowych,
4. Przegląd wykonanych inwestycji z tytułu rękojmi oraz gwarancji,
5. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz dokonywanie rozliczeń uzyskanych funduszy,
6. Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności inwestycyjnej i remontowej.

Główny Specjalista

Ewelina Maciszewska - Wójcik

22

46 858 28 55

emaciszewska@mszczonow.pl

1. Prowadzenie procedur uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian planów, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego lub ze studium,
3. Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz rejestru wniosków o sporządzenie planów lub wprowadzenia zmian do planu lub studium.

Inspektor

Bartłomiej Burchacki

22

46 858 28 52

bburchacki@mszczonow.pl

1. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi,
2. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie ich utrzymania oraz rozwoju,
3. Uzgadnianie korzystania z przystanków i rozkładów jazdy przewoźników obsługujących teren gminy,
4. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam.

Inspektor

Milena Suska-Tomaszewska

23

46 858 28 57

msuska@mszczonow.pl

1. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta,
4. Prowadzenie procedur uchwalania zmian mpzp terenu miasta,
5. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inspektor

Aneta Wacławek

23

46 858 28 56

awaclawek@mszczonow.pl

1. Ewidencja mienia komunalnego gminy Mszczonów,
2. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ustalania cen, opłat i rozliczenia za nieruchomości,
3. Prowadzenie spraw z zakresu: nabycia, zbycia, zmiany, użyczenia, wydzierżawienia nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości w trwały zarząd i na cele szczególne (przygotowywanie projektów uchwał, sporządzanie protokołów negocjacji, przetargów),
4. Obsługa portalu internetowego – biuletyn informacji publicznej w zakresie sprzedaży nieruchomości.

Inspektor

Marlena Stelmach

23

46 858 28 56

mstelmach@mszczonow.pl

1. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. Opiniowanie projektów podziału oraz wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzania projektów podziału nieruchomości,
3. Numeracja porządkowa nieruchomości, nadawanie nazw ulic,
4. Sprawy związane z rozgraniczeniami nieruchomości

 

Inspektor

Sylwia Glezner

5c

46 858 28 64 wew. 72

sglezner@mszczonow.pl

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
2. Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
3. Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
5. Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
7. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,

Inspektor

Agnieszka Kubiak

5c

46 858 28 64 wew. 64

akubiak@mszczonow.pl

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień Publicznych.
2. Przygotowanie ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz wszelkich innych dokumentów w sprawach o zamówienia publiczne,
3. Sprawdzanie kompletności składanych ofert przez wykonawców,
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych ustaw,
5. Wysłanie informacji z postępowania o zamówienia publiczne,
6. Koordynowanie spraw związanych z zawieraniem umów oraz zabezpieczenie merytoryczne interesu gminy w przygotowywanych umowach,
7. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-21 08:47
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 08:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14323
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-29 08:47:15