Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LII/459/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r. poz. 11099).

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2022-11-14 15:00

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2022-11-14 14:58

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami, sporządzoną na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
- formularz ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części (na przykład rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacja budynku, budowli). Jeżeli okolicznością powstania obowiązku podatkowego jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek ten powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek składania informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).
Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na  miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości,
- formularz ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia danego roku podatkowego, osoby prawne obowiązane są złożyć deklarację na podatek od nieruchomości w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części (na przykład rozpoczęcie lub zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacja budynku, budowli), podatnik zobowiązany jest do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.).
Osoby prawne zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 31 stycznia.
W przypadku gdy, nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

INFORMACJE I DEKLARACJE można składać w następującej formie:
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dotyczy osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną, na adres: /h0ty1q0h36/skrytka
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów

W roku podatkowym 2023 r. organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości do kwoty 9,80 zł włącznie. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.         
Najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru od 1 października 2022 r. wynoszą 9,80 zł, na które składa się opłata za przesyłkę poleconą ekonomiczną format S do 500 g w wysokości 6,80 zł oraz opłata za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej w wysokości 3,00 zł.

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2022-11-14 15:06
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-14 15:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1737
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-14 15:19:02