Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Skarbnik Gminy - Naczelnik Wydziału

Aneta Ciechańska-Gołyńska

19

46 858 28 50

skarbnik@mszczonow.pl

1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących uchwalenia budżetu, zmian w budżecie, sprawozdań finansowych oraz absolutorium
2. O
pracowywanie informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy

Inspektor

Aneta Kowalczyk

16

46 858 28 49

akowalczyk@mszczonow.pl

1. Wystawianie faktur, not księgowych
2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży Urzędu Miejskiego usług opodatkowanym podatkiem VAT oraz rozliczanie podatku VAT całej gminy w ramach centralizacji
3. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminy, współpraca z brokerem i towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód i zawierania umów 
4. Prowadzenie w księgach środków trwałych  ewidencji gruntów
5. Przygotowywanie danych z ewidencji gruntów do sporządzania sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych
6. Przygotowywanie przelewów w systemie elektronicznym

Inspektor

Aneta Marynowska

16

46 858 28 65

amarynowska@mszczonow.pl

1. Naliczanie wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym w tym zakresie 
2. Sporządzanie sprawozdań do GUS związanych z płacami
3. Przygotowywanie wniosków o płatność dla projektów unijnych i pozostałych projektów
4. Prowadzenie spraw z zakresu środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego

Inspektor

Justyna Malinowska

16

46 858 28 65

justyna.malinowska@mszczonow.pl

1. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów Urzędu Miejskiego
2. Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
3. Uzgadnianie sald kont z kontrahentami w zakresie należności
4. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych z dochodów Urzędu Miejskiego
5. Prowadzenie spraw związanych ze ściągalnością należności niepodatkowych 

Inspektor

Beata Puchała

17

46 858 28 47

bpuchala@mszczonow.pl

1. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej wydatków Urzędu Miejskiego
2. Prowadzenie ewidencji księgowej: sumy depozytowe i wadia
3. Prowadzenie spraw związanych lokat terminowych depozytów i wadiów
4. Przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wydatków Urzędu Miejskiego
5. Przygotowywanie danych z wydatków Urzędu Miejskiego do sprawozdań z wykonania budżetu gmin
6. Prowadzenie ewidencji analitycznej  środków trwałych
7. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie środków trwałych.

Inspektor

Ewa Banasiewicz

17

46 858 28 48

ebanasiewicz@mszczonow.pl

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy (organu)
2. Prowadzenie ewidencji analitycznej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji
3. Prowadzenie ewidencji księgowej projektów unijnych i pozostałych projektów realizowanych przez gminę
4. Zbiorcze księgowanie sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy
5. Sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych gminy
6. Terminowe odprowadzanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywanych przez jednostki organizacyjne dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
7. Prowadzenie ewidencji analitycznej pozostałych środków trwałych
8. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją

 

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-20 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-10 15:35:39