Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 11708).

 • Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
   data publikacji: 2020-12-01 15:07

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:07

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach wraz z załącznikami, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IR-1 informacja o gruntach,
- formularz ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.
Informację o gruntach składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub innych zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów (na przykład zajęcie gruntów na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza  lub przywrócenie działalności rolniczej na gruntach po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej). Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na  miejsce położenia gruntów. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, deklaracje na podatek rolny wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DR-1 deklaracja na podatek rolny,
- formularz ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia danego roku podatkowego, osoby prawne obowiązane są złożyć deklarację na podatek rolny w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów (na przykład zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub przywrócenie działalności rolniczej na gruntach po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej), podatnik zobowiązany jest do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
Osoby prawne zobowiązane są wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

INFORMACJE I DEKLARACJE można składać w następującej formie:
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dotyczy osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany, na adres: /h0ty1q0h36/skrytka
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów

 

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
  data publikacji: 2020-12-01 15:09
 • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3617
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-01 15:27:25