Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ    

1

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie, zmiany, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pobierz

2

Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Centralny Rejestr prowadzony przez Ministra właściwego ds. Przedsiębiorczości i Technologii).

Potwierdzanie przyjęcia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie w CEIDG

pobierz

3

Wydawanie  licencji na wykonywanie krajowego transportu

Udzielanie, zmiany, zawieszenia, cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego

pobierz

4

Zgłoszenie innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów.

Wpisanie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów

pobierz

5

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydawanie zaświadczeń o wpis, odmowie, zmianie, wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

pobierz

6

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Organizacja odbioru odpadów komunalnych, naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie decyzji określajacej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowania egzekucyjnego

pobierz

7

Dotacja na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Udzielenie dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków

pobierz

8

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pobierz

9

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - przygotowanie informacji

pobierz

10

Usuwanie drzew i krzewów

Realizacja czynności zmierzających do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa

pobierz

11

Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa

pobierz

12

Dodatek energetyczny

Przyznanie dodatku energetycznego

 

13

Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

14

Dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca

Udzielenie dofinansowania modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła

pobierz

15

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

pobierz

16

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

pobierz

17

Ustalenia uprawnień do lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy

Ustalenie uprawnień do lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy

pobierz

18

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mszczonów

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mszczonów

pobierz

19

Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania

Wydanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania

pobierz

20

Umowy na najem lokali użytkowych

Zawieranie umów na najem lokali użytkowych

pobierz

21

Zaświadczenie  potwierdzające posiadanie plantacji choinek

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie plantacji choinek

pobierz

22

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

pobierz

23

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wydanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

pobierz

24

Rejestr oświadczeń adopcyjnych  bezdomnych zwierząt

Prowadzenie rejestru oświadczeń adopcyjnych bezdomnych zwierząt

pobierz

25

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Przeprowadzenie oględzin plantacji i sporządzeniem protokołu szkód

pobierz

26

Zezwolenie na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

pobierz

27

Zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

Wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

pobierz

28

Deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła art 363 prawo ochrony środowiska pobierz

29

Deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła Przyjęcie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła pobierz

30

Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych pobierz

31

Udzielanie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku Udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków pobierz

32

Zawiadomienie o wpisie do GEZ Dokonanie wpisu obiektu zabytkowego do Gminnej Ewidencji Zabytków pobierz

33

Opieka nad kotami wolno żyjącymi Wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Mszczonów pobierz

34

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód pobierz

35

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko Nakaz wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenie środowiska do stanu właściwego pobierz

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-23 14:06:53