Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 • Logo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2023-07-24 08:49

Gmina Mszczonów ogłasza konkurs
na wyłonienie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, któremu na podstawie art. 8 i art. 16a ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”) zostanie powierzone wykonywanie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, wraz z dofinansowaniem w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 

Pomoc zostanie udzielona na inwestycję realizowaną na obszarach gminy Mszczonów. Planowane jest udzielenie pomocy na rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach, na których sieć taka nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat. Obszar ten określony jest poprzez punkty adresowe wskazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu konkursu. Punkty adresowe zostały wyznaczone na podstawie danych z inwentaryzacji oraz konsultacji publicznych przeprowadzonych na poziomie krajowym oraz na poziomie lokalnym (link do konsultacji lokalnych: https://www.mszczonow.pl/2206,styczen-2023?tresc=30287).

Cel

Celem konkursu jest wyłonienie do objęcia wsparciem jednego przedsięwzięcia (inwestycji), która zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie gminy Mszczonów. Kluczowe będzie przede wszystkim zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam” wskazanych w wykazie nr 8 do regulaminu konkursu.

Dla kogo

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi maksymalnie 5 920 000,00 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i stanowi środki z budżetu Gminy Mszczonów, w tym maksymalnie 4 736 000 PLN (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych) jako środki pozyskane przez Gminę Mszczonów z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie umowy dotacji celowej o numerze 1/2022/6/FS.

Dofinansowanie projektu jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją projektu, tj. wydatków kwalifikujących się do wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu.

Dotacja celowa stanowi pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Maksymalny poziom dofinansowanie wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym  poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania wynikającego z wyliczeń w zakresie luki finansowej w analizie finansowej projektu, przedstawionej w studium wykonalności załączonym do wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że wydatki kwalifikowalne należy skorygować o wskaźnik luki finansowej, a następnie określić kwotę dofinansowania z zastosowaniem maksymalnego poziomu dofinansowania. 

Maksymalny okres realizacji projektu: do 30 listopada 2024 roku.

Harmonogram konkursu

 • Ogłoszenie konkursu: 24 lipca 2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: od dnia 28 sierpnia 2023 r. od godz. 9.00
 • Zakończenie naboru wniosków: do dnia 1 września 2023 r. do godz. 15.00 
 • Otwarcie złożonych wniosków o dofinansowanie odbędzie się w siedzibie IOK pod adresem Urząd Miejski w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, w dniu 4 września 2023 r. o godz. 12.00.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie pisemnej w sposób i miejscu wskazanych w regulaminie konkursu.

Wszelkie pytania w tym zakresie należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pod adres: funduszszerokopasmowy@mszczonow.pl

Dokumentacja konkursowa

Tryb i zasady udzielenia oraz rozliczenia dotacji celowej określone zostały w Zarządzeniu nr 65/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 lipca 2023 r. i zawarte zostały w następujących dokumentach:

1.       REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja wypełnienia studium wykonalności.

Załącznik nr 3 - Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 4 - Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 5 - Katalog wydatków kwalifikowanych oraz wymagania w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Załącznik nr 6 - Kryteria wyboru projektu formalne i merytoryczne.

Załącznik nr 7 - Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych oraz podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy.

Załącznik nr 8 - Wykaz białych adresów.

Załącznik nr 9 - Wzór studium wykonalności.

2.       WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z DOTACJI CELOWEJ

 

3.       SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) MERYTORYCZNE I ROZLICZENIE FINANSOWE DOTACJI

 

Inne ważne informacje

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumentacja konkursowa - AKTUALNE od dnia 17.08.2023 r

Metryka

 • opublikował: Bartłomiej Burchacki
  data publikacji: 2023-08-17 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 905
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-17 12:14:38