Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Naczelnik Wydziału

Renata Wolak

11

46 858 28 36

renata.wolak@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
1) opracowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mszczonów.
2) analiza wysokości czynszów za najem lokali i przedstawianie propozycji zmian wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.
3) przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
4) przygotowania aneksów do umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych

2. Zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
1) organizowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
2) prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych i pomników przyrody

3. Utrzymanie zieleni miejskiej

Główny Specjalista

Marianna Jolanta Jackowska

30

46 858 28 33

jolanta.jackowska@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu realizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 
1) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
2) prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
3) prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organy ochrony środowiska.
4) prowadzenie postępowań dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie został stwierdzony przez organy ochrony środowiska.

2. Rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne:
1) przyjmowanie informacji w sprawie opłat za  zmniejszenie  naturalnej  retencji terenowej.
2) prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie.

4.Organizowanie i nadzorowanie odbioru padłych zwierząt od właścicieli gospodarstw rolnych.

Inspektor

Elżbieta Szaforska

8

46 858 28 31

szaforska@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu realizacji spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej 
1) Wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
2) Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz przewozów regularnych na terenie gminy.
4) Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
5) Prowadzenie wpisania do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów.

2. Zadania z zakresu utrzymanie czystości i porządku
1) Nadzór nad systemem usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy

Inspektor

Monika Dzięcioł

10

46 858 28 34

monika.dzieciol@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony powietrza
1) rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła

2. Zadania z zakresu przestrzegania ustawy o odpadach i utrzymania czystości i porządku
1)wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Inspektor

Maciej Głabiński

10

46 858 28 35

mglabinski@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu usuwania drzew i krzewów
1) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i krzewów (w przypadkach, gdy drzewa usuwane są przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).
2) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 
3) wydawanie zaświadczeń poświadczających posiadanie plantacji choinek.

2. Zadania z zakresu ochrony środowiska
1.) rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest. 
2)  Rozpatrywanie i realizacja wniosków dotyczących przyznania dofinansowania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Nadzór nad placami zabaw. 

4. Organizowanie opieki nad grobami wojennymi.

5. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło

Podinspektor

Agnieszka Bąk

10

46 858 28 34
46 858 28 35

agnieszka.bak@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu spraw komunalnych i lokalnych
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych, oczyszczania i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w tym zakresie

2. Zadania z zakresu przestrzegania ustawy o odpadach i utrzymania czystości i porządku
1) opiniowanie wniosków dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. 
2) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
3) przygotowanie sprawozdania Burmistrza  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy
4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

3. Zadania w zakresie zaopatrzenia energetycznego
1) planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz rozliczanie wydatków ponoszonych na ten cel.
2) koordynacja działań konserwatora urządzeń oświetleniowych

 

Podinspektor

Aleksandra Krześniak

8

46 858 28 30

akrzesniak@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku
1) Nadzór nad systemem usuwania odpadów komunalnych na terenach wiejskich gminy.
2. Geologia i górnictwo
1) Opiniowanie dokumentacji planu ruchu zakładów górniczych

3. Zadania z zakresu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
1) przyjmowanie zgłoszeń w sprawach wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za niebezpieczne.
3) nadzór nad targami i spędami zwierząt.
4) prowadzenie postępowań w sprawach odebrania zwierząt w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

4. Zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa.
1) realizacja zadań w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierząt.
2) szacowanie strat w uprawach polowych.
3) nadzorowanie upraw specjalnych.
4) realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego

Główny Specjalista

Krzysztof Zawadzki

11

46 858 28 37

kzawadzki@mszczonow.pl

Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne:
1) przyjmowanie informacji w sprawie opłat  za  zmniejszenie  naturalnej  retencji terenowej.
2) prowadzenie postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

Inspektor

Jarosław Kozłowski

30

46 858 28 33

jkozlowski@mszczonow.pl

1. Zadania z zakresu realizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
1)prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2) prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
3) prowadzenie procedur związanych z przeprowadzaniem oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony przez organy ochrony środowiska.
4) prowadzenie postępowań dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie został stwierdzony przez organy ochrony środowiska

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-22 07:57
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 12:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-04 10:29:41