Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.mszczonow.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

 

Lp.

Nazwa obowiązku informacyjnego

Cel przetwarzania

Formularz do pobrania

    WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ    

1

Kandydaci do pracy

Przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie

pobierz

2

Pracownicy

Prowadzenie akt osobowych pracownika

Ewidencja czasu pracy

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej z zakresu bhp

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, naliczanie I odprowadzanie składek oraz aktualizacja danych

Obliczanie należnego podatku,odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego, przekazywanie I przechowywanie deklaracji podatkowych

Naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji płacowej

Naliczanie oraz wypłacanie należności na rzecz pracowników innych niż płaca podstawowa

Przeprowadzanie badań okresowych pracowników

Szkolenia wstępne, kontrolne oraz okresowe pracowników

pobierz

3

Beneficenci ZFŚS

Udzielanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

pobierz

4

Monikoring wizyjny

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ochrona mienia

pobierz

5

Obsługa korespondencji przychodzacej i wychodzacej

Nadawanie, odbieranie i przechowywanie korespondencji

pobierz

6

Ewidencja praktykantów /stazystów

Prowadzenie dokumentacji osobowej praktykantów/stazystów

pobierz

7

Przeprowadzenie wyborów

Przeprowadzenie wyborów

pobierz

8

Ewidencjonowanie sołtysów

Prowadzenie ewidencji sołtysów

pobierz

9

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek publikacji oświadcze majątkowych  pracowników samorzadowych, którzy maja obowiązek składania oświadczeń majątkowych, radnych

pobierz

10

Skargi, wnioski i petycje

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji przez Burmistrza Mszczonowa I Radę Miejską

pobierz

11

Sprawowanie mandatu radnego

Wypłata diet przysługujących radnemu, powiadomienia o terminach pracy rady, komisji, sesji

pobierz

12

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Mszczonowa oraz Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa

Prowadzenie ewidencji osób odznaczonych

pobierz

13

Udostępnianie informacji publicznej

Udzielanie odpowiedzi na informację publiczną

pobierz

14

Umowy cywilno-prawne

Zawarcie i realizacja umowy cywilno-prawnej

pobierz

15

Udzielanie świadczeń rehabilitacujnych

Prowadzenie dokumentacji zaiazanej z udzielaniem swiadczeń rehabilitacyjnych

pobierz

16

Nagrywanie i trancmitowanie sesji rady gminy

Wypełnienie obowiązku nagrwania i transmitowanie sesji rady gminy przy pomocy rejestrowania obrazu i dzwieku

pobierz

17

Wnioski o nadanie odznaczeń państwowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego

pobierz

18

Upoważnienia / Pełnomocnictwa

Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw. Prowadzenie rejestru upoważnień/pełnomocnictw.

pobierz

    WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ    

1

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie, zmiany, cofanie, wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

pobierz

2

Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Centralny Rejestr prowadzony przez Ministra właściwego ds. Przedsiębiorczości i Technologii).

Potwierdzanie przyjęcia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie w CEIDG

pobierz

3

Wydawanie  licencji na wykonywanie krajowego transportu

Udzielanie, zmiany, zawieszenia, cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego

pobierz

4

Zgłoszenie innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów.

Wpisanie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Mszczonów

pobierz

5

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wydawanie zaświadczeń o wpis, odmowie, zmianie, wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

pobierz

6

Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Organizacja odbioru odpadów komunalnych, naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawanie decyzji określajacej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowania egzekucyjnego

pobierz

7

Dotacja na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Udzielenie dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków

pobierz

8

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pobierz

9

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Naliczanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - przygotowanie informacji

pobierz

10

Usuwanie drzew i krzewów

Realizacja czynności zmierzających do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa

pobierz

11

Dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest

Udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/ odpadów zawierających azbest oraz realizacja praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa

pobierz

12

Dodatek energetyczny

Przyznanie dodatku energetycznego

pobierz

13

Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

pobierz

14

Dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca

Udzielenie dofinansowania modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas), kocioł gazowy, olejowy, elektryczny lub pompę ciepła

pobierz

15

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

pobierz

16

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

pobierz

17

Ustalenia uprawnień do lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy

Ustalenie uprawnień do lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy

pobierz

18

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mszczonów

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mszczonów

pobierz

19

Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania

Wydanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania i składowania

pobierz

20

Umowy na najem lokali użytkowych

Zawieranie umów na najem lokali użytkowych

pobierz

21

Zaświadczenie  potwierdzające posiadanie plantacji choinek

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie plantacji choinek

pobierz

22

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

pobierz

23

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wydanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

pobierz

24

Rejestr oświadczeń adopcyjnych  bezdomnych zwierząt

Prowadzenie rejestru oświadczeń adopcyjnych bezdomnych zwierząt

pobierz

25

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym

Przeprowadzenie oględzin plantacji i sporządzeniem protokołu szkód

pobierz

26

Zezwolenie na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Wydanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

pobierz

    WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT    

1

Podatki i opłaty, z wyjątkiem  opłaty  za gospodarowanie odpadami, ulgi, wydawanie  zaświadczeń, egzekucja

Prowadzenie wymiaru i ewidencji podatkowej

Ustalenie wysokości podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

Prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wydawania decyzji i postanowień

Pobór podatków i zwrot nadpłat

Rozłożenie na raty podatku, opłaty, zaległości podatkowej lub zaległości z tytułu  opłaty

Odroczenie terminu płatności podatku, opłaty, zaległości podatkowej  lub zaległości z tytułu  opłaty

Umorzenie zaległości podatkowej lub z tytułu opłaty

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowej, od opłaty lub od opłaty prolongacyjnej

Wydanie zaświadczenia

Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat

pobierz

2

Powiadamianie wiadomością tekstową sms lub pocztą e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i zaległościach w  podatkach

Wysłanie powiadomień wiadomością tekstową sms lub pocztą e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i zaległościach w podatkach

pobierz

3

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej

Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie decyzji,

pobierz

4

Ulgi o charakterze cywilnoprawnym

Umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jej jednostkom

pobierz

    WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO    

1

Umowy na zajęcie pasa drogowego

Zawarcie umowy zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Zawarcie umowy zezwalającej na stałe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd z drogi gminnej

Wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Wydania decyzji zezwalającej na stałe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia

pobierz

2

Decyzje na zajęcie pasa drogowego

Urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz pobierania i egzekwowania opłat z tego tytułu

Udostępnienie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych

Wydanie decyzji zezwalającej na awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi

pobierz

3

Wykorzystywanie dróg w sposób szczególny

Wydanie zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym na terenie gminy

Wydanie zezwolenia lub opinii dot. korzystania z przystanków oraz przejazdu samochodów ciężarowych

Wydanie zezwolenia lub opinii dot. korzystania z dróg w sposób szczególny

pobierz

4

Prowadzenie zadań inwestycyjnych

Realizacja umowy

pobierz

5

Przeprowadzenie procedury przetargowej

Przeprowadzenie postepowania zgodnie z Pzp

pobierz

6

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

pobierz

7

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

pobierz

8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego terenu

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pobierz

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanego terenu

 

9

Wydanie decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wydanie decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

pobierz

10

Wydanie opinii urbanistycznej

Wydanie opinii urbanistycznej

pobierz

11

Wydanie wypisu i wyrysu z planu ze studium, zaświadczeń

Wydanie wypisu i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu

Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Wydanie zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego

pobierz

12

Wydanie zaświadczenia  dot. obszaru rewitalizacji o specjalnej strefy rewitalizacji

Wydanie zaświadczenia  dot. obszaru rewitalizacji o specjalnej strefy rewitalizacji

pobierz

13

Podział nieruchomości

Wydanie postanowienia, decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

pobierz

14

Nadanie numeru porządkowego

Nadania numeru porządkowego dla nieruchomości / budynku

pobierz

15

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz z celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

pobierz

16

Udzielenie  bonifikaty

Udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, oraz naliczenia i egzekucji opłat

pobierz

17

Zawarcie i realizacja umów  dzierżawy / najmu

Zawarcie i realizacja umów  dzierżawy / najmu oraz  naliczenia i egzekucji opłat

pobierz

18

Zbycie /  zamiana

Sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu, sprzedaży nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym,  zamiany gruntów oraz naliczenia i egzekucji opłaty

pobierz

    WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH    

1

prowadzenie dokumentacji związanej z rejestrem mieszkańców

Wprowadzenia danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających pobyt stały

pobierz

2

prowadzenie postępowań w sprawie o wymeldowanie

Wydanie decyzji dotyczącej zameldowania bądź wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

pobierz

3

Prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydanie dowodu osobistego

Unieważnienie dowodu osobistego

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym

Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Uzyskanie zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

pobierz

4

Udostępnianie danych z rejestrów PESEL i rejestru mieszkańców

Realizacja wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i/lub z rejestru PESEL

pobierz

5

Prowadzenie rejestru państwowego w kategorii usług stanu cywilnego

Sporządzenia aktu małżeństwa

Sporządzenia aktu zgonu

Przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

Przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

Przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

Wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydania odpisu aktu stanu cywilnego

Wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu

Cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

Sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

Realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie

Zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

Realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 

Realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska

Dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

pobierz

6

Wypełnianie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Wydania dokumentów z akt zbiorowych

Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Przygotowanie i realizacja ewakuacji ludności z zagrożonych terenów

Ochrona zabytków w czasie kryzysu i wojny

Realizacja powszechnego obowiązku obrony RP

pobierz

7

Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej

Realizacja obowiązku przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

pobierz

8

Prowadzenie rozliczeń członków OSP

Naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu dla członków OSP

Rozliczanie wydatków związanych z badaniami personelu OSP

Ewidencjonowanie członków OSP

pobierz

9

Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie imprez masowych

Wydanie decyzji dotyczącej zgody lub braku zgody na organizację imprezy masowej

pobierz

10

Przyznawanie świadczeń rezerwy

Ewidencjonowanie osób odbywających ćwiczenia wojskowe

Realizacja wniosku o wypłatę ekwiwalentu

pobierz

11

Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców

Sopisywanie lub wykreślanie osób uprawnionych do głosowania do rejestru lub/i do spisu wyborców dla gminy Mszczonów w wyborach powszechnych

Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Wydawanie aktów pełnomocnictw w wyborach powszechnych

pobierz

12

Organizacja spotkań jubileuszowych

Realizacja wniosku o nadanie "Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie"

pobierz

13

Prowadzenie dokumentacji związanej z przekazaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych

Przekazanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych

pobierz

    GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH    

1

Prowadzenie świetlicy środowiskowej 

Organizowanie opieki, zajęć profilaktycznych i edukacyjnych w świetlicy środowiskowej dla dzieci dotkniętych patologiami rodziców i biedą

pobierz

2

Działania podejmowane w stosunku do osób uzależnionych

Prowadzenie rozmów motywujących do leczenia osób uzależnionych oraz kierowanie ich do odpowiednich placówek leczniczych

pobierz

3

 Opiniowanie wniosków przedsiębiorców o zgodności  lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z  ustawą i uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie

pobierz

4

Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkohlowych

pobierz

5

Dodatkowe zadania w ramach profilaktyki alkoholowej

Organizowanie i finansowanie uczestnictwa dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w obozach, koloniach oraz wycieczkach, finansowanie dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na wniosek szkoły bądź opiekuna prawnego

pobierz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-08 12:44