Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała LI/418/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:15
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:15

Uchwała LI/417/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:13
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 13:13

Uchwała LI/416/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:11

Uchwała LI/415/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:10
 • autor informacji: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:10

Uchwała LI/414/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:07
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:06
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 13:07

Uchwała LI/413/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:05
 • autor informacji: Ewelina Maciszewska Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:05

Uchwała LI/412/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:02
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:01

Uchwała LI/411/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 13:00
 • autor informacji: Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 13:00

Uchwała LI/410/14w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:59
 • autor informacji: Marta Strzelecka Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:58

Uchwała LI/409/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:58
 • autor informacji: Barbara Ciszewska Kierownik MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:57

Uchwała LI/408/14 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-11-13 12:56
 • autor informacji: Jadwiga Laskowska - Przewodnicząca GKRPA
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-11-13 12:55

Uchwała L/407/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:20
 • autor informacji: Aneta Ciechańska-Gołyńska, Wydział Finansowo-Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:20

Uchwała L/406/14 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:16
 • autor informacji: Jadwiga Barbulant - Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:15

Uchwała L/405/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:14
 • autor informacji: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:14

Uchwała L/404/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:11
 • autor informacji: Małgorzata Krześniak - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:11

Uchwała L/403/14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:10
 • autor informacji: Bożena Kalota - Wydział Finansowo - Budżetowy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:09

Uchwała L/402/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:08
 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:08

Uchwała L/401/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:07
 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:07

Uchwała L/400/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:06
 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:06

Uchwała L/399/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:05
 • autor informacji: Marlena Stelmach - Wydział Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:05

Uchwała L/398/14 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:04
 • autor informacji: Bożena Kowalska, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:04

Uchwała L/397/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-10-10 11:02
 • autor informacji: Justyna Bechcicka - MOPS
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-10-10 11:02

Uchwała nr XLIX/396/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:23
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:23

Uchwała nr XLIX/395/14w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:22
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:22

Uchwała nr XLIX/394/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:20
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:20

Uchwała nr XLIX/39314 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-09-03 15:18
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-09-03 15:18

Uchwała nr XLVIII/392/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:45

Uchwała nr XLVIII/391/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW -TOWARZYSTWO ORAZ FRAGMENT MIASTA MSZCZONÓW

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:43

Uchwała nr XLVIII/390/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:41

Uchwała nr XLVIII/389/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-08-22 11:39

Uchwała nr XLVII/388/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:42
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:42

Uchwała nr XLVII/387/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wręcza na lata 2005-2015

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:41
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:40

Uchwała nr XLVII/386/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:39
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:39

Uchwała nr XLVII/385/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:38
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Or
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:38

Uchwała nr XLVII/384/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:36
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału RG
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:36

Uchwała nr XLVII/383/14 w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:35
 • autor informacji: Dyrektor ZOPO
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:35

Uchwała nr XLVII/382/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:34
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:33

Uchwała nr XLVII/381/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-06-27 10:32
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-06-27 10:32

Uchwała nr XLVI/380/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:36
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:35
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-22 14:46

Uchwała nr XLVI/379/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:35
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:35

Uchwała nr XLVI/378/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Sołtysa Sołectwa Janówek

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:33
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:33

Uchwała nr XLVI/377/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:29
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:28

Uchwała nr XLVI/376/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:25
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:25

Uchwała nr XLVI/375/14 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:24
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:23

Uchwała nr XLVI/374/14 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmujacego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:22
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:22

Uchwała nr XLVI/373/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:20
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:20

Uchwała nr XLVI/372/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach ewidencyjnych.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:18
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:16

Uchwała nr XLVI/371/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-05-22 14:14
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-05-22 14:13

Uchwała nr XLV/370/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:42
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:42

Uchwała nr XLV/369/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:41
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:40
 • zmodyfikował: Małgorzata Badowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 10:45

Uchwała nr XLV/368/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:40
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:40

Uchwała nr XLV/367/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:38
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:38

Uchwała nr XLV/366/14zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:36
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:36

Uchwała nr XLV/365/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:35
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:35

Uchwała nr XLV/364/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:34
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:33

Uchwała nr XLV/363/14 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:33
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:32

Uchwała nr XLV/362/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WRĘCZA I OLSZÓWKA

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:31
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:31

Uchwała nr XLV/361/14 w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-04-17 10:29
 • autor informacji: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-04-17 10:28

Uchwała nr XLIV/360/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:20
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:20

Uchwała nr XLIV/359/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:19
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:18

Uchwała nr XLIV/358/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:17
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:17

Uchwała nr XLIV/357/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:16
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:15

Uchwała nr XLIV/356/14 w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:14
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:14

Uchwała nr XLIV/355/14 w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-03-19 10:13
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-03-19 10:12

Uchwała nr XLIII/354/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:41

Uchwała nr XLIII/353/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXX na działania Burmistrza Mszczonowa

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:40

Uchwała nr XLIII/352/14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:39

Uchwała nr XLIII/351/14 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:36

Uchwała nr XLIII/350/14 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOSY - PONIATKI

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:31

Uchwała nr XLIII/349/14 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku.

 • autor informacji: Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:30

Uchwała nr XLIII/348/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych

 • autor informacji: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:28

Uchwała nr XLIII/347/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • autor informacji: Dyrektor ZGKiM
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:26

Uchwała nr XLIII/346/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Lutkówka - Kolonia i Osuchów dotyczących odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.

 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-28 13:27

Uchwała nr XLII/345/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:06
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:06

Uchwała nr XLII/344/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:05
 • autor informacji: Skarbnik Gminy
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:05

Uchwała nr XLII/343/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:03
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:03

Uchwała nr XLII/342/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:02
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:02
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 15:01

Uchwała nr XLII/341/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 15:00
 • autor informacji: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:59

Uchwała nr XLII/340/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:58
 • autor informacji: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:57

Uchwała nr XLII/339/14 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:52
 • autor informacji: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:52

Uchwała nr XLII/338/14 w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:50
 • autor informacji: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:49

Uchwała nr XLII/337/14 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

  • autor informacji: Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej
  • opublikował: Małgorzata Badowska
   data publikacji: 2014-02-04 14:46
 • opublikował: Małgorzata Badowska
  data publikacji: 2014-02-04 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1470
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-13 13:15

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1069665
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 16:02

Stopka strony