Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

PODATEK LEŚNY

OSOBY FIZYCZNE są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach wraz z załącznikami, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz IL-1 informacja o lasach,
- formularz ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
- formularz ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.
Informację o lasach składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym lub innych zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasów (na przykład zajęcie lasu na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna  lub przywrócenie działalności leśnej po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej). Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na  miejsce położenia lasu. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 marca.

OSOBY PRAWNE, jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny wraz z załącznikami na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu określonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126). Formularze są dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ w tym:
- formularz DL-1 deklaracja na podatek leśny,
- formularz ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
- formularz ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia danego roku podatkowego, osoby prawne obowiązane są złożyć deklarację na podatek leśny w terminie 14 od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasów (na przykład zajęcie lasu na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna  lub przywrócenie działalności leśnej po zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej), podatnik zobowiązany jest do skorygowania deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
Osoby prawne zobowiązane są wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny za poszczególne miesiące, do dnia 15. każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do 15 stycznia.

INFORMACJE I DEKLARACJE można składać w następującej formie:
- w skrzynce pocztowej zamieszczonej przy wejściu do Ratusza (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),
- w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
- z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dotyczy osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany, na adres: /h0ty1q0h36/skrytka
- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
       Urząd Miejski w Mszczonowie
       Pl. Piłsudskiego 1,
       96-320 Mszczonów

Metryka

  • opublikował: Katarzyna Łukaszewicz
    data publikacji: 2020-12-01 15:11
  • zmodyfikował: Katarzyna Łukaszewicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 15:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-01 15:19:11