Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sekretarz

MAŁGORZATA BADOWSKA
tel: 46 858-28-61
email: malgorzata.badowska@mszczonow.pl

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
a w szczególności:

1) nadzór nad organizacją pracy Urzędu,
2) przygotowywanie projektów oraz zmian regulaminu organizacyjnego urzędu,
3) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników,
4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w
Urzędzie,
5) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
6) nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania skarg
i wniosków,
7) pełnienie funkcji kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza i
Zastępcy Burmistrza,
8) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Jakości, a w szczególności:
nadzorowanie aktualizacji dokumentacji systemu, sporządzanie
harmonogramów auditów wewnętrznych, formułowanie wniosków z
przeglądów funkcjonowania Urzędu, sporządzanie planów poprawy jakości i
nadzorowanie jego realizacji, wnioskowanie zmian do polityki jakości i księgi
jakości,
9) wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Wyborów, a w szczególności:
koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzania wyborów i
referendów zlecanych gminie, zapewnienie warunków technicznych,
organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów,
wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w
dniu wyborów,
10)wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:23
 • zmodyfikował: Maciej Koliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 14:01

Skarbnik

JADWIGA BARBULANT
tel: 46 858-28-50
email: skarbnik@mszczonow.pl

 

1. Skarbnik odpowiada za prawidłowe wykonywanie budżetu gminy oraz za
sprawne funkcjonowanie służb finansowo-księgowych.
2. Do zadań Skarbnika należy:
1) opracowywanie projektów budżetu gminy,
2) prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań
pieniężnych (ewentualnie udzielanie upoważnień dla innych osób do
dokonywania kontrasygnaty),
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
6) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji
otrzymujących środki z budżetu gminy,
7) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek
organizacyjnych,
8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji
o sytuacji finansowej gminy,
9) parafowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza
wywołujących skutki finansowe dla gminy,
10)zapewnienie kontroli 5 % wydatków jednostek organizacyjnych gminy,
11)sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych,
12)zapewnienie terminowego ściągania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń
spornych,
13)opracowywanie projektów aktów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia
rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych a w szczególności instrukcji
obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej,
zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
14)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań własnych gminy.
3. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowym, przy pomocy którego wykonuje
zadania określone w ust.2.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Woźnicki
  data publikacji: 2010-12-13 15:22
 • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
  ostatnia modyfikacja: 2010-12-14 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-04 14:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Miejski w Mszczonowie

Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

Rachunki bankowe

Do podatków i opłat:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

Wadia:
Urząd Miejski w Mszczonowie
PKO Bank Polski SA
08  1020 1042 0000 8502 0349 0448

Dane kontaktowe

Centrala
     tel.: 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
     tel.: 46 858 28 40,
     fax: 46 858 28 43

urzad.miejski@mszczonow.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 08:00 - 18:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 16:00

Kasa Urzędu Miejskiego:

W kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przyjmowana jest opłata skarbowa
w godz. 8:00- 15:45
(przerwa  12.00-12.30)
środa w godz 10:00 - 17:45
(przerwa 14:00 - 14:30)

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1632550
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 08:55

Stopka strony