Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W MSZCZONOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mszczonow.pl

Treść strony

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Adres email

Zakres zadań

Naczelnik Wydziału

Aneta Orzechowska

6

46 858 28 28

aneta.orzechowska@mszczonow.pl

Zadania z zakresu ewidencji ludności: 
1. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, obsługa systemu PESEL za pomocą aplikacji źródło i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych
2. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość
3. Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
4. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie
5. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców
6. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych
7. Wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami
8. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności
9. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podziału gminy na obwody i okręgi wyborcze
10. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
11. Realizacja przepisów dotyczących zgromadzeń
12. Realizacja ustawy o imprezach masowych
13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
14. Przeprowadzanie powszechnych spisów ludności

Podinspektor

Malwina Ziarkowska

6

46 858 28 28

malwina.ziarkowska@mszczonow.pl

Zadania z zakresu dowodów osobistych: 
1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentu tożsamości
2. Wydawanie dowodów osobistych
3. Unieważnianie utraconych dowodów osobistych
4. Zawieszenie, odwieszenie certyfikatów w e-dowodach
5. Udzielanie informacji osobowo-adresowych z bazy wydanych i utraconych dowodów osobistych

Podinspektor

Mieczysława Korzonkowska

15

46 858 28 67

mkorzonkowska@mszczonow.pl

Zadania z zakresu p.poż.: 
1. Opracowywanie programów ochrony p.poż. oraz potrzeb do projektu budżetu
2. Prowadzenie spraw związanych z budową, remontami i adaptacją strażnic (sporządzanie wniosków o dotacje, organizowanie przetargów)
3. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań własnych ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) a także do Prezydium Zarządu Województwa ZOSP RP i Zarządu Głównego OSP
4. Naliczanie świadczeń dla ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach 
5. Prowadzenie rejestrów terenowych OSP
6. Rozliczanie kart drogowych pojazdów i sprzętu pożarniczego w 8 gminnych jednostkach OSP
7. Gospodarka materiałowa wyposażenia i sprzętu p. poż.
8. Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem szkoleń BHP i badań lekarskich, ubezpieczeń członków OSP, sprzętu, mienia oraz szkoleń uprawniających do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i badań kwartalnych
9. Sporządzanie sprawozdań
10. Współpraca z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP oraz z PPSP w Żyrardowie
11. Zakup sprzętu i umundurowania
12. Zawieranie umów z konserwatorami pojazdów pożarniczych
13. Analiza operacyjnej działalności OSP
14. Koordynacja i analiza działalności orkiestry dętej
15. Zapobieganie pożarom w obiektach użyteczności publicznej

Inspektor

Grzegorz Antolak

15

46 858 28 44

oczk@mszczonow.pl

Sprawy z zakresu obrony cywilnej: 
1.  Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej 
2. Opracowywanie planu Obrony Cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych 
3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO)

4. Organizowanie i prowadzenie
szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony 
5. przygotowanie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań

6. Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gmin 
7. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej 
8. Gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych OC 
9. Podejmowanie działań w zakresie popularyzacji OC
10. Organizacyjno – techniczna obsługa Burmistrza i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego realizujących zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
11.
Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania zadań w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny 
12. Nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń

13. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej
gminy oraz wydziału zarządzania kryzysowego Wojewody 
14. Przygotowywanie planów akcji kurierskiej oraz organizowanie ćwiczeń w tym zakresie 
15. Prowadzenie kancelarii
niejawnej

Kierownik USC

Karolina Markowska

7

46 858 28 29

kmarkowska@mszczonow.pl

Sprawy z zakresu USC: 
1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w systemie rejestrów państwowych 
2. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
3. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego 
4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe oraz przyjmowanie oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
5. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy prawa o aktach stanu cywilnego

Metryka

  • opublikował: Przemysław Woźnicki
    data publikacji: 2020-05-20 08:50
  • zmodyfikował: Przemysław Woźnicki
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12950
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-12 13:15:29